0

Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden

Artikel 1
The Bottle Room verkoop enkel aan personen met de
leeftijd van 18 jaar en hoger. Door de Algemene Voorwaarden te accepteren verklaart men bij het plaatsen van een bestelling minstens de gerechtigde leeftijd van 18 jaar te bezitten.

Artikel 2 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. The Bottle Room: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op
afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
en een overeenkomst op afstand aangaat met The Bottle Room;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door The Bottle room georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en
met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte
zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3 – Identiteit van The Bottle Room
www.thebottleroom.nl
Vestigingsadres:
Barchman Wuytierslaan 178
3818LM, Amersfoort
E-mailadres: info@thebottleroom.nl
KvK-nummer: 65086910

Artikel 4 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst
via deze website tussen The Bottle Room en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij The Bottle Room zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 5 – Het aanbod
1. Alle aanbiedingen van The Bottle Room zijn vrijblijvend. The Bottle Room houdt
zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op
grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. The Bottle Room tracht u zo volledig
mogelijk van informatie te voorzien, echter aanvaardt The Bottle Room geen enkele
aansprakelijkheid voor onvolledige en/of onjuiste informatie verstrekking, tenzij sprake
mocht zijn van opzet of grove schuld.
2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. Als The Bottle Room gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke
vergissingen of fouten in het aanbod binden The Bottle Room niet.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig
zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van
de prijs;
• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor
de consument te raadplegen is;
• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet
gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
5. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend door The Bottle Room
schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 6 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt The Bottle Room onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft The Bottle Room passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal The Bottle Room daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. The Bottle Room kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien The Bottle Room op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeen
komst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren
of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. The Bottle Room zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
• a. het bezoekadres van de vestiging van The Bottle Room waar de consument met
klachten terecht kan;
• b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
• c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
• d. de in artikel 4 lid 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij The Bottle Room deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der
overeenkomst;

Artikel 7 – Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met de geleverde flessen en de
verpakking. Alleen ongeopende en onbeschadigde flessen kunnen door de consument zonder
opgaaf van reden retour worden gestuurd. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt,
zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
instructies (artikel 8).

Artikel 8 – Retourprocedure en instructies
The Bottle Room behoudt zich het recht voor eisen te stellen aan de retourprocedure. De te
volgen instructies zijn:
– retournering aanmelden via mail info@thebottleroom.nl o.v.v. retourzending.
– u ontvangt van ons een retourcode welke u dient te vermelden op het pakket.
– na ontvangst retourcode in afdoende beschermende verpakking binnen 14 werkdagen
terugzenden aan The Bottle Room, President Kennedylaan 829, 1079MT te Amsterdam.
– Let op dat de zending voldoende gefrankeerd is. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen
wij de retourzending niet in ontvangst nemen.
– De verzendkosten zijn geheel voor rekening van de afzender en worden derhalve niet
vergoed door The Bottle Room.
– Breuk tijdens retourzending komt voor de verantwoordelijkheid van de afzender.
– Beschadigde of geopende flessen worden niet vergoed met uitzondering van flessen met
kurk (nadere toelichting in artikel 11 van deze voorwaarden).

Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft en indien de geretourneerde goederen in
goede staat en volledig zijn ontvangen, zal de The Bottle Room het bedrag overeenkomend
met de geretourneerde goederen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de
terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer
alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor
het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
• a. die door The Bottle Room tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
• b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
• c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
• b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 11 – Wijnen met kurk
1. Wanneer een fles ‘kurk’ heeft kan deze altijd worden teruggegeven, in dat geval wordt ook
de geopende fles vergoed. The Bottle Room verbindt zich er toe om flessen met een kurkprobleem te vervangen op voorwaarde dat de klant de slechte fles (zo vol mogelijk) en met originele kurk terugbezorgd. U dient daarom de wijn na opening eerst te beoordelen op de aanwezigheid van kurk. Wij vervangen deze wijn met eenzelfde fles die op dat moment in verkoop is (dat kan een ander jaartal zijn). Wij betalen geen flessen terug.
2. Voor teruggaaf van flessen met kurk dient u de retourprocedure te volgen (zie retour
procedure, artikel 8 van deze voorwaarden).

Artikel 12 – De prijs
1. The Bottle Room houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in
het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. The Bottle Room tracht u zo volledig mogelijk van informatie te voorzien, echter aanvaardt The Bottle Room geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige en/of onjuiste informatie
verstrekking, tenzij sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.
2. Wanneer in het aanbod een bepaalde geldigheidsduur wordt vermeld, worden de prijzen
van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk
anders vermeld.

Artikel 13 – Conformiteit en Garantie
1. The Bottle Room staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u The Bottle Room daarvan
zo spoedig mogelijk -in ieder geval binnen 5 werkdagen- na de aflevering, op de hoogte te
brengen via info@thebottleroom.nl
3. Een door The Bottle Room als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten
en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen van de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de
overeenkomst op afstand.

Artikel 14 – Levering en uitvoering
1. Levering vindt alleen plaats na goedkeuring door The Bottle Room van uw bestelling en
ontvangst van uw betaling.
2. De voorwaarden voor levering en uitvoering gelden alleen voor adressen in Nederland
(inclusief wadden eilanden). Voor levering naar buitenlandse adressen gelden aanvullende
leveringsvoorwaarden. Deze zijn op te vragen bij The Bottle Room en na te lezen op
www.thebottleroom.nl
3. The Bottle Room zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling
van aanvragen tot verlening van diensten.
4. Als plaats van levering geldt het adres in Nederland dat de consument aan het bedrijf
kenbaar heeft gemaakt.
5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel
4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen
met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 15 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen een week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
6. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal The Bottle Room het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen na ontbinding,
terugbetalen.
7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal The Bottle Room
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal
op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt
geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De
kosten van retourzending zijn voor rekening van de The Bottle Room.
8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van
bezorging aan de consument bij The Bottle Room, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
10. The Bottle Room maakt gebruik van gecertificeerde derden voor de bezorging van uw goederen of levert zelfstandig. Consument kan geen aanspraak maken op de keuze van een
bepaalde bezorgdienst waarvan wij gebruik maken.

Artikel 15 – Levering naar het buitenland
1. Voor levering naar het buitenland gelden andere voorwaarden dan voor levering naar
adressen in Nederland. Neem voor leveringen naar het buitenland contact op met The Bottle Room via info@thebottleroom.nl.
2. Als algemene richtlijn hanteren wij voor levering in het buitenland de geldende tarieven
van Vinologix vermeerderd met de kosten van de extra verpakking en een levertijd conform de geldende richtlijnen van Vinologix.

Artikel 16 – Kosten voor levering
1. The Bottle Room hanteert een bijdrage in de afleverkosten van € 6,50 inclusief btw. voor
rekening van de consument voor bestellingen met een orderbedrag tot € 150,00 inclusief btw.
Voor bestellingen met een hoger orderbedrag worden geen bezorgkosten berekend.
2. Indien een oorspronkelijke order in een later stadium wordt verminderd tot een bedrag
onder de grens van € 150,00 inclusief btw, dan behoudt The Bottle Room zich het recht
voor om alsnog verzendkosten met terugwerkende kracht bij consument in rekening te
brengen.

Artikel 17 – Afhalen van de order
1. Bij bestellingen die worden afgehaald worden geen leveringskosten gerekend.
2. Bij het moment van afhalen dient u het bewijs van betaling te laten zien.

 1. Afhalen kan alleen op afspraak via info@thebottleroom.nlArtikel 18 – De verpakking van wijnen
  1. De kosten van stevige extra verpakking voor de verzending van flessen zitten bij de bezorgkosten inbegrepen.
  2. Bij afhalen van wijnen wordt er niet kosteloos extra verpakking verstrekt.
  3. Bij bezorging door onze eigen bezorgdienst wordt ook niet kosteloos extra verpakking
  verstrekt.Artikel 19 – Adressering
  1. Kosten welke voortvloeien uit verkeerde adressering komen voor rekening van de
  consument.Artikel 20 – Bestelprocedure
  1. Bestellingen worden per email bevestigd
  2. Bij artikelen die niet voorradig zijn hoort u binnen 5 werkdagen op welke termijn het
  artikel geleverd kan worden.
  3. Na uw bestelling wordt U via e-mail over elke stap op de hoogte gehouden.
  4. Voor het bezorgen van uw bestelling maakt The Bottle Room gebruik van de diensten
  van Vinologix (onderdeel van DPD) of onze eigen bezorgdienst. Voor het in
  ontvangst nemen hiervan, vragen wij u te tekenen. Indien u niet aanwezig bent op het
  opgegeven afleveradres op het moment van leveren, dan wordt er een notificatie door de bode achtergelaten. Het pakket wordt dan nogmaals aangeboden op hetzelfde adres.

  Artikel 21 – Betaling
  1. Betaling kan geschieden via iDeal, een overboeking of per pin bij afhalen. Voor betalen op rekening dient men eerst contact op te nemen met The Bottle Room. Andere betalingsmogelijkheden zijn niet mogelijk.
  2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
  onverwijld aan de ondernemer te melden.
  3. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
  aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
  beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
  5. Bij kopen op rekening geldt dat voor zover niet later is overeengekomen de door de
  consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na
  bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,
  binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
  6. Bij kopen op rekening geldt dat bij de verkoop van producten aan consumenten in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen.
  Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
  aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

  Artikel 22 – Overmacht
  1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft The Bottle Room in geval
  van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per e-mail mee te delen en zulks zonder dat The Bottle Room gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van
  redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan The Bottle Room kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

  Artikel 23 – Aansprakelijkheid
  1. De totale aansprakelijkheid van The Bottle Room wegens toerekenbare tekortkoming in
  de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot
  maximaal het bedrag van de door de overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

  Artikel 24 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
  1. Wanneer door The Bottle Room gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
  afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht
  alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer
  enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat The Bottle Room deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
  2. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere
  overeenkomst met The Bottle Room in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door The Bottle Room vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  3. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarde
  n afwijkende bepalingen mogen niet
  ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op
  zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  Artikel 25 – Overige bepalingen
  1. The Bottle Room is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te
  maken van derden.
  2. The Bottle Room levert uitsluitend aan personen van minimaal 18 jaar. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden bevestigd
  de koper dat hij/zij minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft en gerechtigd is alcoholische dranken aan te schaffen.
  3. BTW nummer staat vermeld op uw factuur.

  Artikel 26 – Klachtenregeling
  1. U kunt uw klacht richten aan info@thebottleroom.nl. Ingediende klachten worden binnen
  een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht
  een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn
  van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
  consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  2. Mocht er toch breukschade zijn, veroorzaakt door verpakking of transport, laat ons dit dan
  weten binnen 24 uur na constatering op info@thebottleroom.nl

  Artikel 27 – Geschillen
  1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen The Bottle Room en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.